Ngoại Giao Đoàn, Từ Liêm, Hà Nội - Khách hàng: Anh Thịnh

Các công trình thiết kế khác