CC Berriver, Long Biên, Hà Nội - Khách hàng: Chị Thanh

Các công trình thiết kế khác