T18, Times City, Hà Nội - Khách hàng: Anh Thuận

Các công trình thiết kế khác